Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành dầu khí, tàu biển

Thi công dưới nước; Lưu trữ/ bảo dưỡng/ vận chuyển ống dầu khí; Bơm nước dằn sà lan; Cung cấp tời neo giữ sà lan; Hạ thủy; thử tải...

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành dầu khí, tàu biển

Thi công dưới nước; Lưu trữ/ bảo dưỡng/ vận chuyển ống dầu khí; Bơm nước dằn sà lan; Cung cấp tời neo giữ sà lan; Hạ thủy; thử tải...

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành dầu khí, tàu biển, năng lượng tái tạo

Cung cấp dịch vụ thi công dưới nước

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành dầu khí, tàu biển, năng lượng tái tạo

Cung cấp dịch vụ thi công dưới nước

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành dầu khí, tàu biển, năng lượng tái tạo

Cung cấp dịch vụ lưu trữ, bảo dưỡng & vận chuyển ống dầu khí

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành dầu khí, tàu biển, năng lượng tái tạo

Cung cấp dịch vụ lưu trữ, bảo dưỡng & vận chuyển ống dầu khí

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành dầu khí, tàu biển, năng lượng tái tạo

Cung cấp tời thủy lực neo giữ sà lan phục vụ hạ thủy, lắp đặt điện gió

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành dầu khí, tàu biển, năng lượng tái tạo

Cung cấp tời thủy lực neo giữ sà lan phục vụ hạ thủy, lắp đặt điện gió

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành dầu khí, tàu biển, năng lượng tái tạo

Cung cấp bơm nước cân bằng sà lan phục vụ hạ thủy, lắp dựng điện gió

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương

Chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngành dầu khí, tàu biển, năng lượng tái tạo

Cung cấp dịch vụ thử tải tời thủy lực theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế