Dịch vụ thử tải

PMS cung cấp dịch vụ thử tải cẩu và các thiết bị nâng hạ:

  Lập quy trình thử tải

  Thử tải bằng túi nước và đối trọng cứng

  Cho thuê loadcell, ma ní, đòn gánh, khung treo, túi nước thử tải các loại