Kiểm tra việc giải phóng mặt bằng

PMS cũng cung cấp cho chủ sở hữu của các giếng khoan dịch vụ kiểm tra đúng theo quy định về việc giải phóng mặt bằng đối với các giếng khoan đã không còn khai thác. Chúng tôi sử dụng phương pháp "kéo lưới" và các thợ lặn khảo sát để kiểm tra đáy biển sau khi các giàn khoan đã được kéo đi.

Đồng thời các phương pháp trên cũng sử dụng trong việc khảo sát mặt đáy biển để phát hiện ra các chướng ngại vật lớn, phục vụ cho việc neo đậu các giàn khoan di động, giàn khoan "3 chân"

Bài viết liên quan

  • Kiểm tra và thay thế kẽm chống ăn mòn vỏ tàu

  • Trục vớt

  • Lặn khảo sát

  • Lặn chôn cáp quang